سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   نوشت افزار اداری>>دفتر


 کد: ۱۸۶
 نام: دفتر-انبار وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:تاریخ،شرح،شماره انبار،رسیده،فرستاده، مانده-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۸۷
 نام: دفتر-اندیکاتور وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:ردیف،شماره های گذشته،تاریخ،صاحب نامه،شرح نامه رسیده،پیوست،شماره و تاریخ،کلاسمان،عنوان،شرح نامه فرستاده،شماره بعد،پیوست،تاریخ ارسال-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۸۸
 نام: دفتر-اسناد دریافتی وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:ردیف،تاریخ،نام واگذارنده،نام بانک،نام شعبه،شماره سند،شماره حساب،تاریخ سر رسید،مبلغ،نام گیرنده،تاریخ-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۸۹
 نام: دفتر-اسناد پرداختی وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:ردیف،تاریخ،شرح،شماره چک،نام بانک،شعبه، سررسید،مبلغ،توسط،امضاء،ملاحظات-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۰
 نام: دفتر-بانک وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:ردیف،تاریخ،شماره چک دریافتی،شماره چک پرداختی،شرح،بدهکار،بستانکار،تشخیص،باقیمانده،توضیحات-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۱
 نام: دفتر-ارسال مراسلات وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:تاریخ،شماره پاکت،عنوان،حامل،محل امضا- ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۲
 نام: دفتر-فروش روزانه وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:ردیف،شرح،تعداد،فی،جمع کل-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۳
 نام: دفتر-حضور و غیاب وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:ردیف،نام و نام خانوادگی،شنبه،یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،ملاحظات- ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۴
 نام: دفتر-کل وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۵
 نام: دفتر-معین وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 ستونها:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :