سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   نوشت افزار اداری>>دفتر


 کد: ۱۸۶
 نام: دفتر-انبار وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر انبار جهت ثبت کالاهای وارد شده و خارج شده به انبار و موجودی انبار استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر انبار:تاریخ،شرح،شماره انبار،رسیده،فرستاده، مانده-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۸۷
 نام: دفتر-اندیکاتور وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر اندیکاتور برای ثبت خلاصه نامه های فرستاده و رسیده در یک اداره یا شرکت استفاده میشود|شرح ستونهای دفتر اندیکاتور:ردیف،شماره های گذشته،تاریخ،صاحب نامه،شرح نامه رسیده،پیوست،شماره و تاریخ،کلاسمان،عنوان،شرح نامه فرستاده،شماره بعد،پیوست،تاریخ ارسال-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۸۸
 نام: دفتر-اسناد دریافتی وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر اسناد دريافتي جهت ثبت چک و اوراق مالی دریافت شده مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهای دفتر اسناد دریافتی:ردیف،تاریخ،نام واگذارنده،نام بانک،نام شعبه،شماره سند،شماره حساب،تاریخ سر رسید،مبلغ،نام گیرنده،تاریخ-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۸۹
 نام: دفتر-اسناد پرداختی وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر اسناد پرداختي جهت ثبت اسناد مالی واگذار شده مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهاي دفتر اسناد پرداختي:ردیف،تاریخ،شرح،شماره چک،نام بانک،شعبه، سررسید،مبلغ،توسط،امضاء،ملاحظات-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۰
 نام: دفتر-بانک وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر بانک جهت ثبت چکهای واگذار شده و یا دریافت شده از اشخاص مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهای دفتر بانک:ردیف،تاریخ،شماره چک دریافتی،شماره چک پرداختی،شرح،بدهکار،بستانکار،تشخیص،باقیمانده،توضیحات-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۱
 نام: دفتر-ارسال مراسلات وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر ارسال مراسلات جهت ثبت نامه های اداری که باید ارسال شوند مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهاي دفتر ارسال مراسلات:تاریخ،شماره پاکت،عنوان،حامل،محل امضا- ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۲
 نام: دفتر-فروش روزانه وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر فروش روزانه-شرح ستونهای دفتر فروش روزانه:ردیف،شرح،تعداد،فی،جمع کل-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۳
 نام: دفتر-حضور و غیاب وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر حضوروغياب جهت ثبت روزانه حضور و غیاب کارکنان استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر حضور و غياب:ردیف،نام و نام خانوادگی،شنبه،یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،ملاحظات- ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۴
 نام: دفتر-کل وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر کل دفتری هست که حسابهای یک واحد اقتصادی پس از طبقه بندی بطور جداگانه در آن ثبت میشود|شرح ستونهای دفتر کل:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۵
 نام: دفتر-معین وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط از آن استفاده میشود|شرح ستونهای دفتر معین:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۶
 نام: دفتر-راهنما وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر راهنما-شرح ستونهاي دفتر راهنما:نام،شماره،نام،شماره،نام،شماره-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۷
 نام: دفتر-روزنامه وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی بصورت روزانه و به ترتیب وقوع در آن ثبت میشود|شرح ستونهای دفتر روزنامه:ردیف،تاریخ،شماره دفتر کل،شرح،بدهکار، بستانکار-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۸
 نام: دفتر-روزنامه چهار شرح وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر روزنامه چهارشرح-شرح ستونهاي دفتر روزنامه چهار شرح:شماره دفتر کل،واردات نقدی،مبلغ،شماره دفتر کل،صادرات نقدی،مبلغ،شماره دفتر کل، واردات جنسی،مبلغ،شماره دفتر کل،صادرات جنسی،مبلغ-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹۹
 نام: دفتر-صندوق وزیری 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر صندوق جهت ثبت وجوه نقدی که در یک واحد اقتصادی برای پرداختها و دریافتهای روزمره استفاده میشود بکار میرود|شرح ستونهای دفتر صندوق:ردیف،تاریخ،شرح،دریافت،پرداخت،تشخیص، موجودی-ابعاد 24.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۰
 نام: دفتر-قلمدانی 160 برگ
 توضیحات:
 دفتر قلمداني-دفتر خط دار-دارای 33 سطر-جلد گالینگور-ابعاد 34.5*17.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۱
 نام: دفتر-انبار رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر انبار جهت ثبت کالاهای وارد شده و خارج شده به انبار و موجودی انبار استفاده میشود|شرح ستونهای دفتر انبار:تاریخ،شرح،شماره انبار،رسیده،فرستاده، مانده-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۲
 نام: دفتر-انبار رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر انبار جهت ثبت کالاهای وارد شده و خارج شده به انبار و موجودی انبار استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر انبار:تاریخ،شرح،شماره انبار،رسیده،فرستاده، مانده-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۳
 نام: دفتراندیکاتور رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر اندیکاتور برای ثبت خلاصه نامه های فرستاده و رسیده در یک اداره یا شرکت استفاده میشود|شرح ستونهای دفتر اندیکاتور:ردیف،شماره های گذشته،تاریخ،صاحب نامه،شرح نامه رسیده،پیوست،شماره و تاریخ،کلاسمان،عنوان،شرح نامه فرستاده،شماره بعد،پیوست،تاریخ ارسال-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۴
 نام: دفتراندیکاتور رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر اندیکاتور برای ثبت خلاصه نامه های فرستاده و رسیده در یک اداره یا شرکت استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر انديكاتور:ردیف،شماره های گذشته،تاریخ،صاحب نامه،شرح نامه رسیده،پیوست،شماره و تاریخ،کلاسمان،عنوان،شرح نامه فرستاده،شماره بعد،پیوست،تاریخ ارسال-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۵
 نام: دفتر-اموال رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر اموال-ستونهای واردات اموال:ردیف،شماره اموال،نوع اموال،تعداد،تاریخ و محل تهیه،مشخصات،وضعیت فعلی،تاریخ هزینه،بها،توضیحات ستونهای صادرات اموال:ردیف،شماره اموال،نوع اموال،تعداد،تاریخ خروج،وضعیت فعلی،به کدام محل،بها،توضیحات-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۶
 نام: دفتر-اموال رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر اموال-ستونهای واردات اموال:ردیف،شماره اموال،نوع اموال،تعداد،تاریخ و محل تهیه،مشخصات،وضعیت فعلی،تاریخ هزینه،بها،توضیحات ستونهای صادرات اموال:ردیف،شماره اموال،نوع اموال،تعداد،تاریخ خروج،وضعیت فعلی،به کدام محل،بها،توضیحات-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۷
 نام: دفتر-بانک رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر بانک جهت ثبت چکهای واگذار شده و یا دریافت شده از اشخاص مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهای دفتر بانک:ردیف،تاریخ،شماره چک دریافتی،شماره چک پرداختی،شرح،بدهکار،بستانکار،تشخیص،باقیمانده،توضیحات-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۸
 نام: دفتر-بانک رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر بانک جهت ثبت چکهای واگذار شده و یا دریافت شده از اشخاص مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهاي دفتر بانك:ردیف،تاریخ،شماره چک دریافتی،شماره چک پرداختی،شرح،بدهکار،بستانکار،تشخیص،باقیمانده،توضیحات-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰۹
 نام: دفتر-ارسال مراسلات رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر ارسال مراسلات جهت ثبت نامه های اداری که باید ارسال شوند مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهای دفتر ارسال و مراسلات:تاریخ،شماره پاکت،عنوان،حامل،محل امضا- ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۰
 نام: دفتر-ارسال مراسلات رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر ارسال مراسلات جهت ثبت نامه های اداری که باید ارسال شوند مورد استفاده قرار میگیرد|شرح ستونهاي دفتر ارسال و مراسلات:تاریخ،شماره پاکت،عنوان،حامل،محل امضا- ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۱
 نام: دفتر-حضور و غیاب رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر حضوروغياب جهت ثبت روزانه حضور و غیاب کارکنان استفاده میشود|شرح ستونهای دفتر حضور و غیاب:ردیف،نام و نام خانوادگی،شنبه،یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،ملاحظات- ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۲
 نام: دفتر-حضور و غیاب رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر حضوروغياب جهت ثبت روزانه حضور و غیاب کارکنان استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر حضور و غياب:ردیف،نام و نام خانوادگی،شنبه،یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،ملاحظات- ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۳
 نام: دفتر-کل رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر کل دفتری هست که حسابهای یک واحد اقتصادی پس از طبقه بندی بطور جداگانه در آن ثبت میشود|شرح ستونهای دفتر کل:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۴
 نام: دفتر-کل رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر کل دفتری هست که حسابهای یک واحد اقتصادی پس از طبقه بندی بطور جداگانه در آن ثبت میشود|شرح ستونهای دفتر کل:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۵
 نام: دفتر-معین رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط از آن استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر معين:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۶
 نام: دفتر-معین رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط از آن استفاده میشود|شرح ستونهاي دفتر معين:تاریخ،شماره دفتر روزنامه،شرح،بدهکار، بستانکار،تشخیص،باقیمانده-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۷
 نام: دفتر-راهنما رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر راهنما-شرح ستونهای دفتر راهنما:نام،شماره،نام،شمار،نام،شماره-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۸
 نام: دفتر-راهنما رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر راهنما-شرح ستونهای دفتر راهنما:نام،شماره،نام،شمار،نام،شماره-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱۹
 نام: دفتر-روزنامه رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی بصورت روزانه و به ترتیب وقوع در آن ثبت میشود|شرح ستونهای دفتر روزنامه:ردیف،تاریخ،شماره دفتر کل،شرح،بدهکار، بستانکار-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۰
 نام: دفتر-روزنامه رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی بصورت روزانه و به ترتیب وقوع در آن ثبت میشود|شرح ستونهای دفتر روزنامه:ردیف،تاریخ،شماره دفتر کل،شرح،بدهکار، بستانکار-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۱
 نام: دفتر-روزنامه چهار شرح رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر روزنامه چهار شرح-شرح ستونهای دفتر روزنامه چهار شرح:شماره دفتر کل،واردات نقدی،مبلغ،شماره دفتر کل،صادرات نقدی،مبلغ،شماره دفتر کل، واردات جنسی،مبلغ،شماره دفتر کل،صادرات جنسی،مبلغ-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۲
 نام: دفتر-روزنامه چهار شرح رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر روزنامه چهار شرح-شرح ستونهای دفتر روزنامه چهارشرح:شماره دفتر کل،واردات نقدی،مبلغ،شماره دفتر کل،صادرات نقدی،مبلغ،شماره دفتر کل، واردات جنسی،مبلغ،شماره دفتر کل،صادرات جنسی،مبلغ-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۳
 نام: دفتر-صندوق رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر صندوق جهت ثبت وجوه نقدی که در یک واحد اقتصادی برای پرداختها و دریافتهای روزمره استفاده میشود بکار میرود|شرح ستونهای دفتر صندوق:ردیف،تاریخ،شرح،دریافت،پرداخت،تشخیص، موجودی-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۴
 نام: دفتر-صندوق رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 دفتر صندوق جهت ثبت وجوه نقدی که در یک واحد اقتصادی برای پرداختها و دریافتهای روزمره استفاده میشود بکار میرود|شرح ستونهای دفتر صندوق:ردیف،تاریخ،شرح،دریافت،پرداخت،تشخیص، موجودی-ابعاد 34.5*24.5 سانتیمتر

 قيمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۵
 نام: دفتر-گالینگور رحلی 100 برگ
 توضیحات:
 دفتر تک خط 100 برگ-جلد گالینگور مرغوب-ابعاد 21*34 سانتیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۶
 نام: دفتر-گالینگور رحلی 200 برگ
 توضیحات:
 تک خط 200 برگ-جلد گالینگور مرغوب-ابعاد 21*34 سانتیمتر

 قيمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۷
 نام: دفتر-وزیری گالینگوری 100 برگ
 توضیحات:
 تک خط-جلد گالینگوری-صحافی ته چسب-100 برگ-ابعاد 16*23 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۸
 نام: دفتر-زبان وزیری سیمی 100 برگ
 توضیحات:
 دو خط-جلد مقوایی روکش طلقی-صحافی سیمی-100 برگ-ابعاد 17*24 سانتیمتر

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲۹
 نام: دفتر-وزیری سیمی 100 برگ
 توضیحات:
 تک خط-جلد مقوایی روکش طلقی-صحافی سیمی-100 برگ-ابعاد 17*24 سانتیمتر

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۳۰
 نام: دفتر-رحلی سیمی 100 برگ
 توضیحات:
 تک خط-جلد مقوایی-صحافی سیمی-100 برگ-ابعاد 21*29 سانتیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۳۱
 نام: دفتر-وزیری سیمی 200 برگ
 توضیحات:
 تک خط-جلد مقوایی-صحافی سیمی-200 برگ-ابعاد 17*24 سانتیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۳۲
 نام: دفتر-رحلی سیمی 200 برگ
 توضیحات:
 تک خط-جلد مقوایی-صحافی سیمی-200 برگ-ابعاد 21*29 سانتیمتر

 قيمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۳۳
 نام: دفتر-زبان وزیری سیمی 60 برگ
 توضیحات:
 چهار خط-جلد مقوایی-صحافی سیمی-ابعاد 17*24 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۳۵
 نام: دفتر-نقاشی وزیری سیمی 60 برگ
 توضیحات:
 تمام سفید-جلد مقوایی روکش طلقی-صحافی سیمی- ابعاد 17*24 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :