سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   لوازم بایگانی>>کلیربوک


 کد: ۵۷۲
 نام: کلیربوک-10 برگی
 توضیحات:
 رنگ بندی:آبی،صورتی،سفید،سبز-جنس جلد طلق شفاف-تعداد برگ 10 عدد-مناسب بایگانی اسناد و مدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۳
 نام: کلیربوک-20 برگی مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۴
 نام: کلیربوک-20 برگی آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۵
 نام: کلیربوک-20 برگی سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۶
 نام: کلیربوک-20 برگی قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۷
 نام: کلیربوک-20 برگی زرد
 توضیحات:
 رنگ زرد-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۸
 نام: کلیربوک-30 برگی مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۹
 نام: کلیربوک-30 برگی آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۰
 نام: کلیربوک-30 برگی سرمه ای
 توضیحات:
 رنگ سرمه ای-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها ،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۱
 نام: کلیربوک-30 برگی سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۲
 نام: کلیربوک-30 برگی قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۳
 نام: کلیربوک-30 برگی زرد
 توضیحات:
 رنگ زرد-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۴
 نام: کلیربوک-40 برگی مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 40عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۵
 نام: کلیربوک-40 برگی آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 40عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۶
 نام: کلیربوک-40 برگی سرمه ای
 توضیحات:
 رنگ سرمه ای-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 40عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها، بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۷
 نام: کلیربوک-40 برگی سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 40عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۸
 نام: کلیربوک-40 برگی قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 40عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۹
 نام: کلیربوک-40 برگی زرد
 توضیحات:
 رنگ زرد-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 40عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۲
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۳
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۴
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار سرمه ای
 توضیحات:
 رنگ سرمه ای-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۵
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۶
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار نارنجی
 توضیحات:
 رنگ نارنجی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسنادو مدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۷
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار صورتی
 توضیحات:
 رنگ صورتی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسناد ومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۸
 نام: کلیربوک-100 برگی قابدار قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 100عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۹۹
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۰
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۱
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار سرمه ای
 توضیحات:
 رنگ سرمه ای-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعدادبرگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادو مدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۲
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۳
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار نارنجی
 توضیحات:
 رنگ نارنجی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعدادبرگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادو مدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۴
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار صورتی
 توضیحات:
 رنگ صورتی-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعدادبرگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسناد ومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۵
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۶
 نام: کلیربوک-60 برگی قابدار زرد
 توضیحات:
 رنگ زرد-جنس جلد طلق ضخیم-دارای قاب -تعداد برگ 60 عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک، قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۰۷
 نام: کلیربوک-24 برگی A3
 توضیحات:
 رنگ بندی:مشکی،سرمه ای-جنس جلد طلقی ضخیم- دارای قفل کلاسوری-تعداد برگ 24 عدد با قابلیت افزودن تا 60 برگ-ابعاد A3

 قيمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :